یک مدرسه پرواز استقلال به پادشاهی عربستان سعودی لغو