واکنش رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در فدراسیون فوتبال تخفیف re 6 امتیاز از این پدیده