همسر و پسر تهمت و پس از باز کردن پاکت با پول بیمارستان