تصاویر/ به عنوان یک نتیجه از این تفاوت ها پس از گل بازیکنان لیورپول