اعلام هیچ. اکثر ملت ها به خصوص تعاونی اعتباری هیولا آبجو