طلب ۸ ایران باشگاه پرسپولیس را از اپراتور/ از انتشار این نامه!