این کنفرانس تخصصی در اینترنت از چیزهایی که در ایران با مشارکت همراه اول برای اولین بار ...