امید به آینده ای بهتر در رابطه با کشورهای منطقه با ما