مدل, لباس, مد , کودکانه های بهار 2015, مد 1394 - گروه دوم هم مرد