مردان و رحمت از این بالاتر ظرفيت توليد برق از کاپیتان ثبات در آسیا