مشاهده فیلمâ € Œهای متولی و "Ansar al-شریعت" در جشنواره جهانی می گوید