جلسات دو جانبه با حامیان جدید ادعا ۹ ماه در تماس تلفنی را تایید کرد