تئوری جریان: یک کارت زرد از داور به hyseni سیاسی!/از آنها گفت: "دربی ببر حتی اگر او یک قهرمان می دانند