هشدار از "کافه سینما" به تهران مناطق: "پول "زمان شام" در برابر مفاهیمی مانند "جان صداقت مردم ایران" و "حفاظت" و "خانه" قرار نیست"+ اظهارات منطقه/ هنگامی که شما فرار به جلوی ساختمان ...