استفاده از سیستم ثبت نام برای همه علامت های تجاری تا پایان سال جاری