نشان می دهد جزئیات از بسته شدن "تجلی اراده ملی" جشنواره فیلم