تشکیل یک کمیته مشترک ایران و چین برای پیدا کردن اجساد قربانیان "هر"