گلف, ورزش های دیگر, مهمان نوازی/ استعداد در کشور ما آغاز شده